foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na stronie Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

Liceum Ogólnokształcące

im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

Ogłoszenie przetargu na wynajem pomieszczenia
w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu zaprasza do składania ofert na wynajem pomieszczenia użytkowego w celu prowadzenia sklepiku szkolnego „Sezamka” w okresie 14.09.2020-25.06.2021 z możliwością przedłużenia, z wyłączeniem dni wolnych od zajęć.

 1. Oferta powinna zawierać:
 1. Nazwę firmy (imię i nazwisko właściciela), adres i telefon.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej.
 3. Oferowana wysokość czynszu miesięcznego netto (minimum 400,00 zł) + obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT) za najem pomieszczenia użytkowego.
 4. Oświadczenie – załącznik nr 1.
 5. Przewidywany asortyment sklepiku szkolnego (prozdrowotny, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach – Dz. U. z 2016 r., poz. 1154).
 1. Szkoła oferuje:
 1. Pomieszczenie użytkowe o powierzchni 24,94 m2 z zapleczem magazynowym i sanitarnym.
 2. Pomieszczenie wyposażone jest w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
 3. Cena czynszu nie zawiera opłat za energię elektryczną oraz wodę.
 1. Obowiązki Oferenta:
 1. Opłata czynszu miesięcznego po wystawieniu faktury w terminie 14 dni.
 2. Opłata ryczałtowa za miesięczne zużycie wody i odprowadzenie ścieków doliczana do czynszu – 15 zł brutto (w tym VAT 8%).
 3. Opłata miesięczna za zużycie prądu, po uprzednim odczycie podlicznika, doliczana do czynszu (opłata naliczana za zużycie 1 kwh według stawek określonych przez operatora powiększona o obowiązujący podatek od towarów i usług VAT).
 4. Doposażenie na własny koszt wynajętego pomieszczenia w urządzenia niezbędne do prowadzenia przedmiotu zamówienia (regały, meble, urządzenie chłodnicze).
 5. Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniu użytkowym oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie, zgodnie z wymogami odpowiednich służb.
 6. Wywóz nieczystości we własnym zakresie Najemcy.
 7. Naprawa na własny koszt i własnym staraniem szkody na przedmiocie najmu z winy bądź z przyczyn leżących po stronie Najemcy.
 8. Przestrzeganie przepisów bhp, p.poż., sanitarno-epidemiologicznych.
 9. Wynajęte pomieszczenie nie może być podnajmowane innym podmiotom.
 1. Kryterium oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje deklarowana wysokość czynszu miesięcznego za wynajem pomieszczenia. W toku dalszego postępowania kryteria nie podlegają zmianie.
 2. Termin składania ofert: do 9.09.2020 r. do godziny 14:00, miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego, 09-200 Sierpc, ul. Sucharskiego 2 (sekretariat) z dopiskiem „Sklepik szkolny – Sezamka”.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą przyjmowane. Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian w ofertach już złożonych.
 4. Umowa zostanie podpisana z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
 5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 9.09.2020 r. o godz. 14:15 w siedzibie Zamawiającego. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Ofertową powołaną przez Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego.
 6. Wyniki wyboru Oferenta zostaną ogłoszone w dniu otwarcia ofert na stronie internetowej szkoły.
 7. Zamieszczenie ogłoszenia - strona LO www.losierpc.edu.pl oraz fanpage LO.
 8. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać telefonicznie: 24 275 22 01 w godz. 8.00-15.00.

 

Załącznik nr 1

LO Sucharskiego „Brązową Szkołą 2022”!

Biuletyn Informacji Publicznej

Youtube LO Sierpc

Kalendarz

listopad 2022
npwścps
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Warto odwiedzić

Powiat sierpecki

Kryta pływalnia w Sierpcu

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

Ziemia sierpecka

Odwiedza nas

Dziś 83

Wczoraj 109

Tydzień 83

Miesiąc 3306

Wizyt wszystkich 133694

Copyright © 2022 Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu Rights Reserved.