foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witamy na stronie Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

Liceum Ogólnokształcące

im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

Ogłoszenie przetargu na wynajem pomieszczenia
w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu zaprasza do składania ofert na wynajem pomieszczenia użytkowego w celu prowadzenia sklepiku szkolnego „Sezamka” w okresie 1.09.2020-31.08.2021 z możliwością przedłużenia, z wyłączeniem dni wolnych od zajęć.

Ogłoszenie przetargu na wynajem pomieszczenia
w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu zaprasza do składania ofert na wynajem pomieszczenia użytkowego w celu prowadzenia sklepiku szkolnego „Sezamka” w okresie 1.09.2020-25.06.2021 z możliwością przedłużenia, z wyłączeniem dni wolnych od zajęć.

  1. Oferta powinna zawierać:
  1. Nazwę firmy (imię i nazwisko właściciela), adres i telefon.
  2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej.
  3. Oferowana wysokość czynszu miesięcznego netto (minimum 400,00 zł) + obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT) za najem pomieszczenia użytkowego.
  4. Oświadczenie – załącznik nr 1.
  5. Przewidywany asortyment sklepiku szkolnego (prozdrowotny, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach – Dz. U. z 2016 r., poz. 1154).
  1. Szkoła oferuje:
  1. Pomieszczenie użytkowe o powierzchni 24,94 m2 z zapleczem magazynowym i sanitarnym.
  2. Pomieszczenie wyposażone jest w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
  3. Cena czynszu nie zawiera opłat za energię elektryczną oraz wodę.
  1. Obowiązki Oferenta:
  1. Opłata czynszu miesięcznego po wystawieniu faktury w terminie 14 dni.
  2. Opłata ryczałtowa za miesięczne zużycie wody i odprowadzenie ścieków doliczana do czynszu – 15 zł brutto (w tym VAT 8%).
  3. Opłata miesięczna za zużycie prądu, po uprzednim odczycie podlicznika, doliczana do czynszu (opłata naliczana za zużycie 1 kwh według stawek określonych przez operatora powiększona o obowiązujący podatek od towarów i usług VAT).
  4. Doposażenie na własny koszt wynajętego pomieszczenia w urządzenia niezbędne do prowadzenia przedmiotu zamówienia (regały, meble, urządzenie chłodnicze).
  5. Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniu użytkowym oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie, zgodnie z wymogami odpowiednich służb.
  6. Wywóz nieczystości we własnym zakresie Najemcy.
  7. Naprawa na własny koszt i własnym staraniem szkody na przedmiocie najmu z winy bądź z przyczyn leżących po stronie Najemcy.
  8. Przestrzeganie przepisów bhp, p.poż., sanitarno-epidemiologicznych.
  9. Wynajęte pomieszczenie nie może być podnajmowane innym podmiotom.
  1. Kryterium oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje deklarowana wysokość czynszu miesięcznego za wynajem pomieszczenia. W toku dalszego postępowania kryteria nie podlegają zmianie.
  2. Termin składania ofert: do 31.08.2020 r. do godziny 9:00, miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego, 09-200 Sierpc, ul. Sucharskiego 2 (sekretariat) z dopiskiem „Sklepik szkolny – Sezamka”.
  3. Oferty złożone po terminie nie będą przyjmowane. Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian w ofertach już złożonych.
  4. Umowa zostanie podpisana z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
  5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.08.2020 r. o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Ofertową powołaną przez Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego.
  6. Wyniki wyboru Oferenta zostaną ogłoszone w dniu otwarcia ofert na stronie internetowej szkoły.
  7. Zamieszczenie ogłoszenia - strona LO www.losierpc.edu.pl oraz fanpage LO.
  8. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać telefonicznie: 24 275 22 01 w godz. 8.00-15.00.

 

Załącznik nr 1

Klip promocyjny szkoły

Kalendarz

październik 2020
npwścps
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Warto odwiedzić

Powiat sierpecki

Kryta pływalnia w Sierpcu

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

Ziemia sierpecka

Odwiedza nas

Dziś 74

Wczoraj 108

Tydzień 547

Miesiąc 2022

Wizyt wszystkich 49717

Copyright © 2020 Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu Rights Reserved.