Home
IV Konkurs Recytatorski

 

Regulamin

IV edycji

Konkursu Recytatorskiego

„W poezji jest źródło”

 

w roku szkolnym 2017/2018

Przegląd twórczości Leopolda Staffa

w 140. rocznicę urodzin i w 60. rocznicę śmierci poety

 

I. Organizator konkursu:

Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

II. Cele konkursu:

 • Upowszechnienie twórczości Leopolda Staffa.
 • Ukazanie piękna języka polskiego.
 • Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie.
 • Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.
 • Przybliżenie wartości etycznych.

III. Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII szkół podstawowych oraz uczniów klas II i III gimnazjów.

2. Każdą szkołę może reprezentować dowolna liczba uczestników.

3. Forma prezentacji – indywidualna.

4. Każdy uczestnik recytuje dwa wiersze poety.

5. Czas prezentacji nie może przekraczać 8 minut.

6. Prezentacja recytatorska może być wzbogacona o środki teatralne – ruch, gest, rekwizyty, podkłady muzyczne.

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem do sekretariatu Szkoły do dnia 02.03.2018 r.

Adres:

Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego

ul. mjra Henryka Sucharskiego 2

09-200 Sierpc, tel. 24-275-22-01; fax 24-275-22-72

 

IV. Termin i miejsce konkursu:

Konkurs odbędzie się 22 marca 2018r. o godz. 11.00 w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

V. Ocena i nagrody:

1. Do przyznawania nagród uprawnione jest jury powołane przez organizatora konkursu.

2. Jury przy ocenie prezentacji uczestników będzie uwzględniać:

     interpretację i dobór repertuaru,

     kulturę słowa,

     ogólny wyraz artystyczny.

3. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez jury większością głosów.

4. Jury przyznaje 3 nagrody (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia.

5. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

6. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu.

7. Decyzja jury jest niepodważalna.

8. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

VI. Postanowienia końcowe:

 1. Sprawy sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z jury.
 2. Dostarczenie w terminie KARTY ZGŁOSZENIA oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego Regulaminu konkursu.
 3. Kontakt w sprawach dotyczących konkursu: Joanna Kloc, Marlena Peplinska;
  tel. 24-275-22-01

 

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konkursie.


 

 

 

 

........................................................................

imię i nazwisko uczestnika

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem konkursu „W poezji jest źródło” i akceptuję jego treść.

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych uczestników konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego z siedzibą przy ul. Sucharskiego 2 w Sierpcu. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane podaję dobrowolnie i mam świadomość, że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz poprawiania.

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na:

 • przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Recytatorskiego „W poezji jest źródło”.
 • publikację wizerunku mojego dziecka w postaci zdjęć i filmów na stronie internetowej placówki, Facebooku, kronice szkolnej i innych źródłach (m.in. prasa) w celu informacji o konkursie.

 

 

 

 

 

 

 

……................................                                                                     ………………………………………………………………….

data                                                                                                     podpis rodzica/ opiekuna uczestnika

 

 

 

 

 

..........................................................

pieczęć szkoły

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU

W IV EDYCJI KONKURSU RECYTATORSKIEGO Z CYKLU

„W poezji jest źródło”

 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Przegląd twórczości Leopolda Staffa

w 140. rocznicę urodzin i w 60. rocznicę śmierci poety

 

 

Szkoła .....................................................................................................................

adres i telefon szkoły

 

zgłasza do udziału w konkursie ucznia/uczennicę klasy .......................................

 

.................................................................................................................................

imię i nazwisko ucznia

 

 

Tytuł utworu, czas trwania:

1.............................................................................................................................

 

2.............................................................................................................................

 

 

Nauczyciel przygotowujący ucznia

 

.................................................................................................................................

imię i nazwisko