Home
IV Międzygimnazjalny Konkurs Biologiczny

 

IV MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS BIOLOGICZNY

Rok szkolny 2017/2018

 

 

Do Pani/Pana Dyrektora Szkoły

Do Pani/Pana Nauczyciela Biologii

 

Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu organizuje w roku szkolnym 2017/2018 IV Międzygimnazjalny Konkurs Biologiczny dla uczniów gimnazjów. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań biologicznych, pogłębienie wiedzy biologicznej, promowanie uczniów uzdolnionych w zakresie nauk biologicznych oraz wyróżnienie osiągnięć uczniów oraz nauczycieli przygotowujących młodzież do udziału w konkursie. W związku z tym uprzejmie prosimy o przekazanie informacji nauczycielom a za ich pośrednictwem również uczniom oraz zachęcenie ich do udziału w konkursie.

Uczestników konkursu obowiązuje znajomość materiału nauczania zawartego w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego w części dotyczącej przedmiotu Biologia na III etapie edukacyjnym.

W załączeniu przesyłamy kartę zgłoszenia uczestnictwa, którą po dokładnym wypełnieniu należy odesłać na nasz adres najpóźniej do dnia 10 lutego 2018 r.

 

Komitet Organizacyjny Międzygimnazjalnego Konkursu Biologicznego

Liceum Ogólnokształcące im. mjra H. Sucharskiego

Ul. Sucharskiego 2

09 – 200 Sierpc

Tel. (24)2752201

 

 

REGULAMIN MIĘDZYGIMNAZJALNEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO

 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

2. Siedzibą Komitetu Organizacyjnego jest Liceum Ogólnokształcące im. mjra   Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

3. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu pieczę sprawuje Komitet Organizacyjny w składzie:

Przewodniczący – dr Ewa Jancewicz

Kierownik Organizacyjny – mgr Marzanna Urbańska.

4. Prace konkursowe zostaną sprawdzone i ocenione są przez Kierownika Organizacyjnego Konkursu. Dokonuje on również zestawienia wyników, a zatwierdza je i ogłasza Przewodniczący Konkursu.

5. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń gimnazjum.

6. Do Konkursu Biologicznego gimnazjum może wystawić dowolną liczbę uczestników.

7. Konkurs składa się z dwóch etapów:

  • pierwszy etap - eliminacje wewnątrzszkolne – odbywa się w terminie do dnia 10 lutego 2018 r. w macierzystym gimnazjum i jest przeprowadzany przez nauczycieli biologii w dowolny sposób,
  • drugi etap – powiatowy (finał konkursu) – odbędzie się 2 marca 2018 r. (piątek) o godzinie 12.00 w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu. W trakcie zawodów każdy uczestnik otrzyma ostemplowany arkusz zawierający po około 15 pytań zamkniętych i otwartych. Na rozwiązanie arkusza uczeń będzie miał 90 minut.

8. Nad prawidłowością przebiegu etapu finałowego będzie czuwało jury powołane przed jego rozpoczęciem. W jego skład wejdzie jeden nauczyciel biologii z każdego gimnazjum reprezentowanego w konkursie.

9. Każdy uczestnik konkursu rozwiązuje zadania samodzielnie. Zabrania się podczas trwania zawodów korzystania z notatek, książek.

10. Telefony komórkowe podczas trwania zawodów muszą być wyłączone.

11. W czasie trwania konkursu zabrania się uczestnikom prowadzenia rozmów między sobą oraz wychodzenia z sali.

12. Jeżeli podczas trwania zawodów uczestnik będzie korzystał z cudzej pomocy, posługiwał się niedozwolonymi środkami, zostanie usunięty z sali i skreślony z listy uczestników konkursu.

13. Każdy uczestnik posiada własne przybory szkolne.

14. O kolejności indywidualnej uczestników decyduje suma uzyskanych punktów.

15. Komitet Organizacyjny Międzygimnazjalnego Konkursu Biologicznego przyznaje tytuły laureata (I, II i III miejsce) oraz finalisty.

16. Dla laureatów przewiduje się nagrody. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.

17. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu w kwietniu 2018 r. O dokładnym terminie powiadomimy telefonicznie.

18. Wszelkie zastrzeżenia co do przebiegu konkursu jak i wyników prosimy kierować do Komitetu Organizacyjnego w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Po tym terminie werdykt KOMKB będzie ostateczny.

19. Dokumentacja z przebiegu konkursu pozostaje do wglądu w siedzibie Komitetu Organizacyjnego.

20. O ewentualnych zmianach będziemy informować telefonicznie lub listownie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (24)2752201 (sekretariat szkoły). Pytania można kierować również bezpośrednio do Kierownika Organizacyjnego.

21. Informacji o konkursie zamieszczone są również na stronie internetowej naszej szkoły: www.losierpc.edu.pl


 

Tematem wiodącym tegorocznej edycji Międzygimnazjalnego Konkursu Biologicznego będzie „Człowiek –budowa, funkcje życiowe i zdrowie”. Uszczegółowiony zakres merytoryczny konkursu dotyczy następujących zagadnień:

  1. Pierwiastki i związki chemiczne budujące organizm człowieka.
  2. Budowa i funkcjonowanie ludzkiej komórki oraz tkanek.
  3. Budowa i funkcjonowanie narządów i układów narządów organizmu człowieka.
  4. Mechanizmy dziedziczenie cech u człowieka.
  5. Stan zdrowia i choroby człowieka.

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

 

Zgłaszamy udział szkoły w IV Międzygimnazjalnym Konkursie Biologicznym

w roku szkolnym 2017/2018

 

DANE SZKOŁY (proszę wypełnić drukowanymi literami)

 

Nazwa ………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Dokładny adres ………………………………………………………………………...................................................

Tel./fax z nr kierunkowym ………………………………………………………………………………………………..……….

e-mail: …………………………………………………………………………………………............................................

 

DANE OPIEKUNA (proszę wypełnić drukowanymi literami)

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………………………….……………………

e-mail: …………………………………………………………………………………………...............................................

 

DANE UCZNIÓW (proszę wypełnić drukowanymi literami)

 

 

Lp.

Imię/imiona

Nazwisko

Klasa

Imię i nazwisko opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………..……..……

…………………………..……………………….

…………..…………………….

/Pieczątka szkoły/

/Podpis Dyrektora Szkoły/

       /Data/