Home
Projekt LOWE

 

Projekt Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego numer wniosku o dofinansowanie projektu WND-POWR.02.14.00-00-1020/16

 

Szanowna/y Pani/e

Powiat Sierpecki i Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu uzyskało możliwość realizacji projektu, którego głównym celem jest rozwój możliwości i naszej oferty w zakresie edukacji osób dorosłych oraz wzbogacenie bazy dydaktycznej (wyposażenie pracowni komputerowej). Działania projektu skierowane będą do rodziców i opiekunów naszych uczniów oraz innych dorosłych mieszkańców. W szczególności dotyczy to osób:

  • z utrudnionym dostępem do jakichkolwiek form edukacji osób dorosłych;
  • z niskim poziomem wykształcenia lub wykształceniem wymagającym aktualizacji (najwyżej z zasadniczym zawodowym lub średnim i policealnym, zdobytym w zeszłym wieku);
  • związanych z rolnictwem;
  • nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych;
  • korzystającym z pomocy społecznej lub instytucji wsparcia rodziny;
  • w wieku 45+.

Podstawą do planowania działań edukacyjnych, które będą prowadzone w ramach projektu jest diagnoza potencjału i potrzeb edukacyjnych osób dorosłych w środowisku szkoły.
W związku z tym prosimy Pana/Panią o udzielenie odpowiedzi na przedstawione niżej pytania ankiety. Ankieta jest całkowicie anonimowa a uzyskane dzięki niej informacje wykorzystane zostaną do planowania oferty edukacyjnej z której będzie Pani/Pan mogła/mógł skorzystać w toku realizacji projektu.

Ankieta dostępna jest na stronie:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuSm7aCIfI3ohzNE75FI1O4Mt-3O1tPnMiWHhvz35SZP5BaQ/viewform?usp=sf_link

 

Dziękujemy za czas poświęcony na udzielenie odpowiedzi.