Home
X Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczny

 

Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

ogłasza

X edycję Międzygimnazjalnego Konkursu Matematycznego

dla uczniów klas drugich i trzecich gimnazjów

pod hasłem: „Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki”.

Roger Bacon

Cele Konkursu:

-          rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań oraz uzdolnień matematycznych uczniów,

-          promowanie dorobku i osiągnięć uczniów,

-       pobudzanie uczniów do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,

-          integracja środowiska uczniowskiego,

-          popularyzacja wiedzy matematycznej wśród szerokiego kręgu młodzieży gimnazjalnej,

-          wzbogacenie słownictwa matematycznego – doskonalenie języka matematyki,

-          właściwe interpretowanie pojęć matematycznych,

-          wdrażanie do samodzielnego czytania ze zrozumieniem zadań i poleceń,

-          tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i szkół,

-       rozwijanie umiejętności: logicznego myślenia, przeprowadzania rozumowań, spostrzegawczości, odkrywania reguł
i prawidłowości, stosowania poprawnych uogólnień, dokonywania analizy i syntezy.

Regulamin Konkursu:

 1. Organizatorem Konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum.
 3. Konkurs składa się z dwóch etapów:
  1. pierwszy etap – szkolny odbywa się w terminie do dnia 11 grudnia 2017r. w macierzystym gimnazjum i jest przeprowadzany przez nauczyciela/-i matematyki tej szkoły,
  2. zadania na eliminacje szkolne przygotowuje Organizator Konkursu,
  3. każdy uczestnik konkursu startuje indywidualnie,
  4. zadania na eliminacje szkolne gimnazja otrzymują wraz z regulaminem konkursu,
  5. po przeprowadzonych eliminacjach szkolnych nauczyciel odpowiedzialny za ich przebieg przesyła listę maksymalnie
   5 finalistów w terminie do 15 grudnia 2017 r.
  6. drugi etap – (finał konkursu) odbędzie się 5 stycznia 2018r. (piątek) w godzinach 12.00 – 14.00 w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu,
  7. w konkursie finałowym bierze udział maksymalnie po 6 uczniów z każdego gimnazjum, którzy uzyskali największą ilość punktów na etapie szkolnym.
 4. Zakres materiału obejmuje zadania o różnym stopniu trudności związane z Podstawą Programową kształcenia ogólnego
  z matematyki na III etapie edukacyjnym.
  1. Uszczegółowiony zakres materiału stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  2. Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 15 grudnia 2017 r. na Karcie Zgłoszenia (Załącznik Nr 2 do Regulaminu) przesłanej pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
   1. Konkurs finałowy będzie złożony z kilku (6 - 7) zadań zamkniętych i kilku (4 - 5) zadań otwartych.
   2. O kolejności indywidualnej decyduje ilość punktów zdobytych w II etapie konkursu.
   3. Każdy uczestnik konkursu zadania rozwiązuje samodzielnie.
   4. Każdy uczestnik posiada przybory szkolne i przyrządy do geometrii. W czasie konkursu nie wolno korzystać
    z kalkulatorów i korektorów.
   5. Nad prawidłowością przebiegu konkursu finałowego będzie czuwało jury. W jego składzie znajdzie się po jednym nauczycielu matematyki z każdego gimnazjum reprezentowanego w konkursie. Przewodniczącym jury będzie nauczyciel matematyki Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.
   6. Prace konkursowe zostaną sprawdzone i ocenione przez organizatora konkursu.
   7. Dla laureatów konkursu matematycznego (I, II i III miejsce) przewiduje się nagrody. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
   8. O terminie wręczenia pamiątkowych dyplomów i nagród Organizator poinformuje uczestników odrębnie.
   9. Adres organizatora: Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu; ul. H. Sucharskiego 2; 09-200 Sierpc; tel. (24) 275 22 01
    z dopiskiem „X Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczny”.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

opracowała:

Beata Zdrojewska

nauczyciel matematyki

Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego

w Sierpcu

 

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

 

USZCZEGÓŁOWIONY ZAKRES MATERIAŁU

MIĘDZYGIMNAZJALNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH I TRZECICH GIMNAZJÓW

pod hasłem:

„Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki”.

Roger Bacon

 

 1. Działania w zbiorze liczb rzeczywistych.
 2. Działania na potęgach i pierwiastkach z zastosowaniem poznanych twierdzeń.
 3. Cechy podzielności liczb.
 4. Procenty, średnia arytmetyczna, proporcja.
 5. Działania na wyrażeniach algebraicznych.
 6. Stosowanie równań oraz układów równań przy rozwiązywaniu zadań tekstowych .
 7. Kąty – rodzaje i własności.
 8. Okrąg, koło, wycinek koła i łuk.
 9. Pola i obwody figur płaskich.
 10. Stosowanie twierdzenia Pitagorasa.
 11. Związki między bokami w trójkątach prostokątnych o kątach 30o,60o,90o oraz 45o,45o,90o.
 12. Objętości i pola powierzchni graniastosłupów i ostrosłupów.
 13. Funkcje. Funkcja liniowa – wzór, wykres, własności.

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

 

X Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczny

dla uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum

pod hasłem: „Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki”.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

imię i nazwisko uczestnika

 

klasa

 

nazwa szkoły

 

adres szkoły

 

 

 

adres e-mail szkoły

 

imię i nazwisko nauczyciela matematyki

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w X Międzygimnazjalnym Konkursie Matematycznym „Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki” organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

Znam i akceptuję zapisy Regulaminu ww. konkursu. W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych X Międzygimnazjalnego Konkursu Matematycznego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu, danych osobowych, wizerunku oraz wyników uzyskanych przez moją córkę/ mojego syna na poszczególnych etapach konkursu.

 

 

………………………………                                                            …………………………………………………………………………………

(miejscowość, data)                                                                    (czytelnie imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

 

Kartę zgłoszenia należy przesłać do 15 grudnia 2017r. na adres:

Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

ul. H. Sucharskiego 2, 09-200 Sierpc