facebook losierpc

facebook tv • Adres


  Liceum Ogólnokształcące
  im. mjra Henryka Sucharskiego
  ul.Mjra Henryka Sucharskiego 2
  09-200 Sierpc
 •  


  Telefon i FAX


  Tel. 24-275-22-01
  Fax 24-275-22-72


 • E-mail


  losierpc@losierpc.edu.pl


 • Formularz kontaktowy


  Wypełnij formularz kontaktowy
  Formularz


 • Kontakt z administratorem


  Jeśli zauważyłeś jakieś błędy na stronie
  prosimy wypełnić formularz.
Naszą witrynę przegląda teraz 76 gości 
Home Aktualności Ogłoszenia III MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO
III MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO

        

  III MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO

 

  ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 
 

 1. Organizator Konkursu:

 

Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

 

09 –200 Sierpc, ul. Sucharskiego 2

 

II. Cele Konkursu:

 

1. Promowanie uzdolnień młodzieży.

 

2. Kształtowanie twórczej postawy wobec literatury.

 

3. Zwiększanie aktywności młodzieży.

 

4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej umiejętnością obserwacji świata.

 

5. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności polonistycznych sprawdzanych podczas Konkursu w mowie i piśmie:

 

 • Poprawna odmiana i pisownia wyrazów pod względem ortograficznym
  i interpunkcyjnym,
 • budowa zdań, analiza składniowa i fleksyjna,
 • budowa słowotwórcza wyrazów,
 • rodzaje i gatunki literackie, pojęcia z poetyki i stylistyki, czytanie
  ze zrozumieniem,
 • czytanie, analiza i interpretacja tekstów,
 • środki wyrazu typowe dla tekstów literackich, publicystycznych,
 • konteksty niezbędne dla interpretacji dzieł literackich.

 

6. Rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji prozy oraz poezji
z rozpoznawaniem środków stylistycznych.

 

7. Propagowanie poprawnego posługiwania się językiem polskim.

 

8. Rozwijanie zasad zdrowej rywalizacji, zasad fair play.

 

9. Kształtowanie szacunku dla polskiego dziedzictwa literackiego i kulturowego.

 

III. Warunki uczestnictwa:

 

1.W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń z gimnazjum.

 

2. Konkurs składa się z dwóch etapów:

 

 • pierwszy etap – eliminacje wewnątrzszkolne – należy przeprowadzić
  do 1 marca 2017 roku na zasadach ustalonych przez nauczycieli języka polskiego macierzystej szkoły
 • drugi etap – powiatowy – odbędzie się 6 marca 2017 roku o godzinie 12.00 w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego
  w Sierpcu
 • Uczniowie rozwiązują test składający się z zadań zamkniętych
  i otwartych krótkiej odpowiedzi. Wszyscy uczestnicy Konkursu rozwiązują test równocześnie w czasie nie dłuższym niż 90 minut.
 • Uczniowie rozwiązują test SAMODZIELNIE.

 

IV. Zakres wiedzy i umiejętności oraz wymagania:

 

Ogólny zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący w trakcie Konkursu oparty jest na „Podstawie programowej nauczania języka polskiego na III etapie edukacyjnym” (umiejętność czytania ze zrozumieniem, formułowania krótkiej wypowiedzi pisemnej w odniesieniu do wskazanego problemu, znajomość podstawowych pojęć z zakresu teorii literatury, tematyki ważnych utworów literackich)

 

V. Kontakt:

 

W razie wątpliwości związanych z regulaminem prosimy o bezpośredni kontakt z osobami odpowiedzialnymi za organizację Konkursu: panią Marleną Bogucką, panią Małgorzatą Chalicką.

 

VI. Prace zostaną sprawdzone i ocenione przez Kierowników Organizacyjnych Konkursu. Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe za: I, II i III miejsce. Każda szkoła otrzyma dyplom uczestnictwa. O terminie ogłoszenia         wyników Konkursu laureaci oraz ich opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie.  

 

VII.

 

1.Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych zmian w czasie trwania Konkursu wynikających z zaistniałej sytuacji.

 

2. Prace uczestników Konkursu przechodzą na własność Organizatora. Istnieje możliwość wglądu do swoich prac.

 

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.

 

4. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga zespół organizacyjny.

 

VIII. Termin i miejsce nadsyłania zgłoszeń: 3 marca 2017 r.

 

Adres: Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego

 

09 – 200 Sierpc ul. Sucharskiego 2

 

Z dopiskiem III Międzygimnazjalny Konkurs Języka Polskiego

 

Tel. 24 275 22 01

 

 

 Dokumenty do pobrania


  Karta zgłoszenia                            

Regulamin konkursu